General sales conditions


WE ARE WORKING ON TRANSLATING THIS GENERAL SALES CONDITIONS IN ENGLISH. 
CONTACT US IF YOU DON"T UNDERSTAND THE CONDITIONS.

Articles:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Mengelmoez in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Prices: 
All prices on the website are inclusive 19% VAT, exclusive delivery fees.

Ordering:
Mengelmoez doesn't send the products untill we received payment. Mengelmoez has the right to decline an order or deliver at a later time.
 
Returning products:
You have the right to return all the products on this site, with the exception of the personalized cards and personalized wooden shoes, within 7 days. You'll have to return it in the original package. It must be unused and undamaged. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. The buyer is responsable for the shipping costs. After receiving the product and approving the state of it, Mengelmoez will pay back the money within 21 days. 

Delivery:
Pay into bankaccount: After receiving payment, we deliver within 7 working days.  
Pay cash at our office: handed over immediately.  

If we cannot deliver (because we are temporarily out of stock or for other reasons) or only deliver partially, we will notify the buyer. The stated delivery time is an estimation. We cannot be held responsable for damage caused by late delivery.  

We send our products through the Dutch TNT. The buyer pays the delivery fees. The fees are mentioned on the website.
 
Sending:
Mengelmoez is responsible for damage or lost of products untill the products are handed over to TNT and/or the post office. After handing the products over to TNT and/or the post office, the buyer is responsible for damage or lost of products. 

Guaranty:
Mengelmoez garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Mengelmoez op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Mengelmoez eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Mengelmoez overgenomen. 
In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Mengelmoez te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Mengelmoez of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Mengelmoez is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.  Mengelmoez is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Mengelmoez geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Mengelmoez. 

(In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Mengelmoez.

Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Mengelmoez gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Mengelmoez. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Mengelmoez verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Mengelmoez geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

  • Privacy
  • General sales conditions
  • B2B
  • Disclaimer
  • Copyright